Вступ до магістратури

Теплоенергетичний факультет (ТЕФ) здійснює набір в магістратуру за наступними спеціальностями і освітніми програмами:
Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми.
Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою.
Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи.
Освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури.
Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми – 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків.
Магістр має:
 • уміти перевести одержані знання в інноваційні технології, демонструючи творчість та гнучкість у застосуванні знань, досвіду і методів;
 • володіти методологічними знаннями, уміти аналізувати, оцінювати і порівнювати альтернативи, що стосуються проблеми (задачі), уміти генерувати та оптимізувати нові рішення;
 • володіти компетенціями проведення наукових досліджень на сучасному рівні, виконання натурних та імітаційних експериментів, давати обґрунтовану інтерпретацію отриманим результатам;
 • уміти узагальнювати і готувати до публікації результати наукових досліджень;
 • мати високий рівень усної та писемної компетенції рідною, і принаймні, однією іноземною мовою;
 • уміти представляти результати своєї роботи у вигляді звітів, статей, рефератів, використовуючи сучасні засоби презентації.

Для вступу в магістратуру за спеціальностями 142, 144 і 151 за державним замовленням потрібно скласти фахове вступне випробування, а за кошти фізичних та/або юридичних осіб — подати до розгляду мотиваційний лист.

Для вступу в магістратуру за спеціальностями 121, 122 і 143 за державним замовленням і за кошти фізичних та/або юридичних осіб потрібно скласти фахове вступне випробування.

Наявність мотиваційного листа обов'язкова у будь-якому випадку.

Офіційні документи

Детальніше з умовами вступу можна ознайомитися в розділі офіційні документи сайту Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського.

З програмами фахових вступних випробувань можна ознайомитися на відповідних сторінках сайтів кафедр:
Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано (у тому числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію.

Мотиваційний лист, який подається вступником для участі у конкурсі для здобуття ступеня вищої освіти в 2022 році в КПІ ім. Ігоря Сікорського, повинен містити такі обов’язкові складники:
 • обґрунтування вибору вступником КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобуття вищої освіти;
 • бачення вступником власного майбутнього та внеску у розвиток суспільства після завершення навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • виклад попередніх здобутків вступника (участь та перемоги у конкурсах, олімпіадах, інших освітніх та професійних заходах; наявність досягнень у навчанні у системі доуніверситетської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського (для вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра); наявність публікацій (за наявності) з повним бібліографічним описом та посиланнями, наявність патентів та авторських свідоцтв (за наявності), волонтерська діяльність або інші здобутки, про які вступник виявив бажання повідомити та які вплинули на його вибір КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобуття вищої освіти, допоможуть у навчанні або потребують розвитку в закладі вищої освіти);
 • ім’я та прізвище вступника.
Загальний обсяг мотиваційного листа для вступників для здобуття вищої освіти не має перевищувати 4 тисячі знаків (без врахування пробілів).


ЄВІ при вступі в магістратуру в 2022 році скасовано.
Ти вирішив змінити фах після одержання диплому бакалавра? Додаткове вступне випробування цього року складати не потрібно. Але скласти вступне фахове випробування потрібно обов’язково.
Документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно. За державним замовленням можна подати до 5 заяв (без зазначення пріоритетності), кількість заяв за кошти фізичних та/або юридичних осібмаксимум 20. Для того, щоб подати документи, потрібно з 01 серпня зареєструвати електронний кабінет. Подати заяви можна буде з 16 серпня до 15 вересня включно.
Вступні випробування за обраним фахом можна буде скласти з 5 вересня по 18 вересня включно відповідно до розкладу робіт атестаційних комісій.

Розрахунок конкурсного балу (КБ)

При вступі для здобуття ступеня магістра КБ розраховується за формулою:

КБ = П1,

де П1 – оцінка фахового вступного випробування (від 100 до 200).

Навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

З вартістю навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб можна ознайомитися за посиланням.
Орієнтовні ключові дати
Початок реєстрації електронних кабінетів з 01 серпня
Прийом заяв та документів від вступників 16 серпня – 15 вересня
Фахові вступні випробування 5 вересня – 18 вересня
Надання рекомендації для зарахування за державним замовленням не пізніше
20 вересня
Виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення до 24 вересня 18:00
Терміни зарахування вступників за державним замовленням 25 вересня
Виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб до 30 вересня 17:00
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше
01 жовтня
 

Шановні вступники! У зв’язку з воєнним станом, пандемією COVID-19 та карантинними заходами у строках можливі зміни. Стежте уважно за оновленнями!
Відповідальний секретар відбіркової комісії ТЕФ: (093) 194-47-16
Електронна пошта з питань вступу ТЕФ: tef-5@ukr.net
Сайт приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорськго: https://pk.kpi.ua/
 • Списки зарахованих з 01 вересня 2021 за держ. замовленням спец. 151 магістр професійний заочна форма навчання
 • Списки зарахованих з 01 вересня 2021 за держ. замовленням спец. 122 магістр професійний заочна форма навчання
 • Списки зарахованих з 01 вересня 2021 за держ. замовленням спец. 121 магістр професійний заочна форма навчання
 • Списки зарахованих з 01 вересня 2021 за держ. замовленням спец. 151 магістр професійний
 • Списки зарахованих з 01 вересня 2021 за держ. замовленням спец. 151 магістр науковий
 • Списки зарахованих з 01 вересня 2021 за держ. замовленням спец. 144 магістр професійний
 • Списки зарахованих з 01 вересня 2021 за держ. замовленням спец. 144 магістр науковий
 • Списки зарахованих з 01 вересня 2021 за держ. замовленням спец. 143 магістр професійний Фізичний захист та облік і контроль ядерних матеріалів
 • Списки зарахованих з 01 вересня 2021 за держ. замовленням спец. 143 магістр професійний
 • Списки зарахованих з 01 вересня 2021 за держ. замовленням спец. 143 магістр науковий
 • Списки зарахованих з 01 вересня 2021 за держ. замовленням спец. 142 магістр професійний
 • Списки зарахованих з 01 вересня 2021 за держ. замовленням спец. 122 магістр професійний
 • Списки зарахованих з 01 вересня 2021 за держ. замовленням спец. 122 магістр науковий
 • Списки зарахованих з 01 вересня 2021 за держ. замовленням спец. 121 магістр професійний
 • Списки зарахованих з 01 вересня 2021 за держ. замовленням спец. 121 магістр науковий