15 - Міжнародна науково-практична конференція

ХV міжнароднанауково-практична конференція аспірантів, магістрантів, студентів

«Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики»

 

/   The ХV Scientific and Practical Conference

Modern problems ofscien­ti­fic power wareof Post Graduate Students, Masters of Arts and Students   /

 

Київ, 25-28 квітня 2017р.

 

1-е інформаційне повідомлення

 

Науковий  комітет

Голова

проректор з  наукової  роботи, академік  НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.

Заступник голови

декан Теплоенергетичного факультету КПІ імені Ігоря Сікорського д.т.н., проф. Письменний Є.М.

Члени наукового комітету

Д.т.н., проф. КПІ імені Ігоря Сікорського Туз В.О.

Д.т.н., проф. КПІ імені Ігоря Сікорського Черноусенко О.Ю.

Д.т.н., проф. КПІ імені Ігоря Сікорського Варламов Г.Б.

К.т.н., доц. КПІ імені Ігоря Сікорського Коваль О.В.

К.т.н., проф. КПІ імені Ігоря Сікорського Ковриго Ю.М.

К.ф-м.н., с.н.с.  ІТМО ім. Ликова НАН Білорусі Жукова Ю.В.

К.т.н., доц. Євразійського національного університету ім. Л. Н. Гумільова (м. Астана, республіка Казахстан) Сакипов Камалхан Еркешевич.

Доктор Національного політехнічного інституту (Мексика) Ігнасіо Карвахаль Моріскаль.

Д.т.н., проф. ОНПУ  Мазуренко А.С.

Оргкомітет

Голова: д.т.н., проф. Письменний Є.М.

Заступник голови: д.т.н., пров.н.с. Ніколаєнко Ю.Є.

К.ф-м.н., доц., КПІ імені Ігоря Сікорського Карпенко С.Г.

К.ф-м.н., доц., КПІ імені Ігоря Сікорського Бобков В.Б.

К.т.н., ст. викл., КПІ імені Ігоря Сікорського Баранюк О.В.

К.т.н., доц., КПІ імені Ігоря Сікорського Барабаш П.О.

Ст. викладач КПІ імені Ігоря Сікорського Меренгер П.П.

Від Ради молодих учених:

К.т.н., асистент  кафедри АЕС і ІТФ:Кондратюк В.А.

К.т.н., ст. викладач кафедри ТЕУ Т і АЕС: Сірий О.А.

К.т.н., асистент. кафедри ТПТ: Кутра Д.С.

Асистент. кафедри АТЕП: Новіков П.В.

К.т.н., доцент кафедри АПЕПС: Михайлова І.Ю.

Від НТСА:

Аспірант кафедри АЕС і ІТФ: Баскова О.О.

АсистенткафедриАТЕП: Саков Р.П.

МагістранткафедриТЕУТ іАЕС: Цилінський М.С.

МагістранткафедриТПТ: Шевченко О.М.

АсистенткафедриАПЕПС: Шалденко О.В.

Конференція«Сучасніпроблеминауковогозабезпечення енергетики» продовжуєстудентськунауково-технічнуконференцію, якащорічно, починаючи з2002 року, проводиться в НаціональномутехнічномууніверситетіУкраїни «Київський політехнічнийінститутімені Ігоря Сікорського» на базіТеплоенергетичногофакультету.

 

Тематичні секціїконференції:

·       атомна енергетика

·       теплообмін і гідродинаміка в теплопередаючих пристроях і енергетичних установках

·       сучасні технології в тепловій енергетиці

·       проблеми теоретичної і промислової теплотехніки

·       автоматизація теплоенергетичних процесів

·       моделювання та аналіз теплоенергетичних процесів

·       програмне забезпечення інформаційних систем та мережних комплексів

·       геометричне моделювання та проблеми візуалізації

·       сучасні проблеми сталого розвитку енергетики

Для участі в конференції необхідно надати:

  1. заявку на участь (у друкованому вигляді),
  2. тези доповіді (у друкованому вигляді та в електронному варіанті ( в Microsoft Word)).

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Текст тез доповідей повинен містити постановку проблеми та її актуальність, виділення невирішеного раніше завдання в рамках цієї проблеми, короткий опис використаних методів її вирішення з зазначенням їх джерел та внесених авторами модифікацій, основні отримані результати і висновки.

Обсяг тез - одна повна сторінка.

На тезах доповіді, поданих в друкованому вигляді, автори, включаючи керівника, повинні поставити підписи. Матеріали, оформлені не за правилами, розглядатися не будуть.

Подані тези доповідей пройдуть попереднє рецензування, після чого буде складено остаточну програму конференції. Матеріали роботи конференції будуть представлені на сайті теплоенергетичного факультету «КПІ імені Ігоря Сікорського».

Правила оформлення тез доповідей

Текст розміщується на сторінці формату А4. Поля:  ліве - 25 мм, решта - 20 мм, колонтитули - 12,5 мм. Переноси не допускаються.

Шрифт - Times New Roman, 12 пт. Інтервал - одинарний.

У лівому верхньому куті друкованого поля проставляється індекс УДК (напівжирним шрифтом). Нижче, через 1 інтервал, розташовуються статус (Студент, Магістрант, Аспірант), курс, група, П.І.Б. авторів. Для керівника - вчене звання, вчений ступінь, П.І.Б. керівника. Нижче, через 1 інтервал, симетрично центральної лінії, заголовними літерами (напівжирним шрифтом) друкується назва доповіді. Нижче, через 1 інтервал, друкується текст тез доповіді (абзац - 12,5, вирівнювання по ширині).

Малюнки повинні бути виконані в будь-якому форматі, імпортованому в Word. Їх розміри не повинні перевищувати розмірів текстового поля. Всі елементи малюнків мають бути згруповані.

Формули повинні бути набрані за допомогою вбудованого редактора формул Equation Editor. Розміри: звичайний - 12 пт., крупний індекс - 9 пт., дрібний індекс - 7 пт., великий символ - 13 пт., невеликий символ - 10 пт. Праворуч від формули (по правому краю) в дужках вказується її порядковий номер.

Після доповіді через 1 інтервал друкуються використані джерела згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

Основні дати:

до 10 березня 2017р. - подання до оргкомітету (к.311) заявок на участь у конференції і тез доповідей.

Адреса оргкомітету:

03056, Київ, пр. Перемоги, 37, корп. 5 “КПІімені Ігоря Сікорського”,  Теплоенергетичний факультет, кімн. 311.

Тел.: (044) 204 –95 –26              e-mail:   Nirtef@kpi.ua

  • Тези конференції - том1
  • Тези конференції - том2
  • Програма конференції
  • Шаблон тез
  • Шаблон тез російською мовою