14 - Міжнародна науково-практична конференція

аспірантів, магістрантів, студентів

«Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики»

 

/   The ХІV Scientific and Practical Conference

Modern problems ofscien­ti­fic power wareof Post Graduate Students, Masters of Arts and Students   /

 

Київ, 18-21 квітня 2016 р.

 

1-е інформаційне повідомлення

 

Науковий  комітет

Голова

проректор з наукової  роботи, академік НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.

Заступник голови

декан Теплоенергетичного факультету НТУУ„КПІ” д.т.н., проф. Письменний Є.М.

Членинаукового комітету

Д.т.н., проф. НТУУ „КПІ” Туз В.О.

Д.т.н., проф. НТУУ „КПІ” Черноусенко О.Ю.

Д.т.н., проф. НТУУ „КПІ” Варламов Г.Б.

Д.т.н., проф. НТУУ „КПІ” Лук’яненко С.О.

К.т.н., проф. НТУУ „КПІКовриго Ю.М.

К.ф-м.н., с.н.с.  ІТМО ім. Ликова НАН БілорусіЖукова Ю.В.

Д.т.н., проф. СПбТУ  (Росія) Сапожников С.З.

Д.т.н., проф. ОНПУ  Мазуренко А.С.

Оргкомітет

Голова: д.т.н., проф. Письменний Е.М.

Заступник голови: д.т.н., пров.н.с. Ніколаєнко Ю.Є.

К.ф-м.н., доц., НТУУ „КПІ”  Карпенко С.Г.

К.ф-м.н., доц., НТУУ „КПІ” Бобков В.Б.

К.т.н., ст. викл., НТУУ „КПІ” Баранюк О.В.

К.т.н., доц., НТУУ „КПІ” Барабаш П.О.

Ст. викладач НТУУ „КПІ” Меренгер П.П.

Від Ради молодих учених:

Асистент  кафедри АЕС і ІТФ:Кондратюк В.А.

Ст. викладач кафедриТЕУТ іАЕС: Сірий О.А..

Асистент.кафедриТПТ: Кутра Д.С.

Асистент.кафедриАТЕП: Новіков П.В.

Доцент кафедри АПЕПС: Михайлова І.Ю.

Від НТСА:

Аспірант кафедриАЕС і ІТФ: Баскова О.О.

Аспірант кафедриАТЕП: Саков Р.П.

МагістранткафедриТЕУТ іАЕС: Цилінський М.С.

МагістранткафедриТПТ: Шевченко О.М.

АсистенткафедриАПЕПС: Шалденко О.В.

 

Конференція«Сучасніпроблеминауковогозабезпечення енергетики» продовжуєстудентськунауково-технічнуконференцію, якащорічно, починаючи з2002 року, проводиться в Національномутехнічномууніверситеті«Київський політехнічнийінститут» на базіТеплоенергетичногофакультету.

 

Тематичні секціїконференції:

·      атомна енергетика

·      теплообмін і гідродинаміка в теплопередаючих пристроях і енергетичних установках

·      сучасні технології в тепловій енергетиці

·      проблеми теоретичної і промислової теплотехніки

·      автоматизація теплоенергетичних процесів

·      моделювання та аналіз теплоенергетичних процесів

·      програмне забезпечення інформаційних систем та мережних комплексів

·      геометричне моделювання та проблеми візуалізації

·      сучасні проблеми сталого розвитку енергетики

 

Для участі в конференції необхідно надати:

- заявку на участь (у друкованому вигляді),

- тези доповіді (у друкованому вигляді та в електронному варіанті ( в Microsoft Word)).

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Текст тез доповідей повинен містити постановку проблеми та її актуальність, виділення невирішеного раніше завдання в рамках цієї проблеми, короткий опис використаних методів її вирішення з зазначенням їх джерел та внесених авторами модифікацій, основні отримані результати і висновки.

Обсяг тез - одна повна сторінка.

На тезах доповіді, поданих в друкованому вигляді, автори, включаючи керівника, повинні поставити підписи. Матеріали, оформлені не за правилами, розглядатися не будуть.

Подані тези доповідей пройдуть попереднє рецензування, після чого буде складено остаточну програму конференції. Матеріали роботи конференції будуть представлені на сайті теплоенергетичного факультету НТУУ « КПІ».


Правила оформлення тез доповідей

Текст розміщується на сторінці формату А4. Поля:  ліве - 25 мм, решта - 20 мм, колонтитули - 12,5 мм. Переноси не допускаються.

Шрифт - Times New Roman, 12 пт. Інтервал - одинарний.

У лівому верхньому куті друкованого поля проставляється індекс УДК (напівжирним шрифтом). Нижче, через 1 інтервал, розташовуються статус (Студент, Магістрант, Аспірант), курс, група, П.І.Б. авторів. Для керівника - вчене звання, вчений ступінь, П.І.Б. керівника. Нижче, через 1 інтервал, симетрично центральної лінії, заголовними літерами (напівжирним шрифтом) друкується назва доповіді. Нижче, через 1 інтервал, друкується текст тез доповіді (абзац - 12,5, вирівнювання по ширині).

Малюнки повинні бути виконані в будь-якому форматі, імпортованому в Word. Їх розміри не повинні перевищувати розмірів текстового поля. Всі елементи малюнків мають бути згруповані.

Формули повинні бути набрані за допомогою вбудованого редактора формул Equation Editor. Розміри: звичайний - 12 пт., крупний індекс - 9 пт., дрібний індекс - 7 пт., великий символ - 13 пт., невеликий символ - 10 пт. Праворуч від формули (по правому краю) в дужках вказується її порядковий номер.

Після доповіді через 1 інтервал друкуються використані джерела згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

Шаблон для заповнення матеріалів тез, інструкція щодо його заповнення і пам'ятка по бібліографічному опису використаних джерел знаходяться на сайті теплоенергетичний факультет НТУУ "КПІ" http://tef.kpi.ua/

Основні дати:

до 10 березня 2016 р. - отримання заявок на участь і тез доповідей.

Адреса оргкомітету:

03056, Київ, пр. Перемоги, 37, корп. 5 НТУУ “КПІ”,  Теплоенергетичний факультет, кімн. 311.

Тел.: (044) 454 –95 –26          e-mail:  Nirtef@kpi.ua

  • Матеріали ХIV Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, магістрантів і студентів м. Київ, 18-21 квітня 2016 року, присвяченої 85 річчю теплоенергетичного факультету ТОМ 1
  • Матеріали ХIV Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, магістрантів і студентів м. Київ, 18-21 квітня 2016 року, присвяченої 85 річчю теплоенергетичного факультету ТОМ 2
  • Форма заявки на участь у конференції