ТЕФ
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра АЕС та ІТФ /

Педагогічний склад

 
 Письменний Євген Миколайович

ПИСЬМЕННИЙ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ

завідувач кафедри атомних електричних станцій та інженерної теплофізики

Декан теплоенергетичного факультету, завідуючий кафедрою атомних електростанцій та інженерної теплофізики Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, доктор технічних наук, професор.

Народився 7 жовтня 1947 року в м. Києві. У 1972 році закінчив теплоенергетичний факультет Київського політехнічного інституту. У 1972-1973 роках працював інженером проблемної лабораторії теплообміну і газодинаміки КПІ. З 1973 року на викладацькій роботі. У 1985 році захистив кандидатську дисертацію. У 1994 році в Інституті технічної теплофізики НАН України захистив докторську дисертацію. З 1995 р. по теперішній час – завідуючий кафедрою атомних електричних станцій і інженерної теплофізики НТУУ «КПІ». У 1997 році здобув звання професора. З 2001 р. по теперішній час – декан теплоенергетичного факультету НТУУ «КПІ».

Професор Письменний Є.М. є відомим вченим в галузі теплофізики, енергетики, енергомашинобудування. Йому належить цикл наукових досліджень в напрямку підвищення ефективності та надійності теплообмінного обладнання, розробки нових видів теплообмінних поверхонь та методів їх розрахунку.

Професор Письменний Є.М. є одним з провідних викладачів і організаторів навчального процесу НТУУ “КПІ”. На теплоенергетичному факультеті, який він очолює, працює біля 300 викладачів, наукових і інженерно-технічних співробітників, навчається більш 2000 студентів. Під його безпосереднім керівництвом готуються спеціалісти високої кваліфікації для енергетичної галузі України та інших країн світу. Читає лекційні курси «Тепломасообмін», «Турбулентність і методи її вимірювання», «Основи теорії пограничного шару».

Є.М. Письменному присвоєно почесне звання „Заслужений діяч науки і техніки України”. Він є лауреатом премії Кабінету Міністрів України за кращу інноваційну розробку року. Наго-роджений почесними знаками „ Відмінник освіти України ”, “Почесний енергетик України”, ”Почесний працівник атомної енергетики України ”, ”За вагомий внесок у розвиток атомної енергетики України” та інш.

Є.М.Письменний автор і співавтор більш 300 наукових праць, у тому числі 6-ох монографій та 6-ти підручників і навчальних посібників, що видані в Україні і за її межами. Їм підготовлено 8 кандидатів і 2 доктори технічних наук.

Професор Письменний Є.М. є членом експертної ради ВАК України з “Електротехніки та енергетики”, 2-ох спеціалізованих вчених рад по присудженню вче­них ступенів кандидата та доктора технічних наук, членом редколегій 6-ох фахових журналів, членом науково-методичної комісії МОН України з напрямку “Енергетика”, членом Правління Українського ядерного товариства, членом експертної ради з енергетики при Державному комітеті з присудження Державних премій України та експертної ради з енергетики та електроніки при Державній акредитаційній комісії.

 

 
 
  Казачков Іван Васильович

КАЗАЧКОВ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ

професор

Д. т. н. професор Казачков І. В. працює на кафедрі атомних електричних станцій та інженерної теплофізики з 2004 року. Читає курси: аварійні процеси і системи безпеки АЕС, теплогідравлічні процеси в енергоустановках, моделювання складних теплотехнічних систем, моделювання теплофізичних процесів на ЕОМ, основи обчислювальної теплофізики. Керує чотирма аспірантами.

До цього з 1998 року працював запрошеним професором Енергетичного факультету Королівського технологічного інституту (Стокгольм, Швеція), займаючись дослідженнями і керівництвом докторантами по моделюванню важких аварій на АЕС, де в теперішній час являється афілійованим професором. Підготував і опублікував декілька підручників англійською мовою для студентів цього університету, яким викладав курс чисельних методів в області гідродинаміки і теплообміну. Ним підготовлено 3 докторів технічних наук та 2 кандидатів наук, провадиться наукове керівництво ще 5 аспірантами і докторантами.

Професор Казачков І. В. – автор 7 монографій і навчальних посібників, 5 патентів на винаходи і більше 200 наукових публікацій. Нагороджений Почесною грамотою Правління Українського ядерного товариства України і грамотою міністерства палива та енергетики України ”За вагомий внесок у розвиток атомної енергетики України”. Член докторської спецради НТУУ ”КПІ”. Область наукових інтересів – параметричне управління на границях розділу суцільних середовищ, моделювання багатофазних систем, стійкість плівкових течій, моделювання важких аварій на АЕС, нелінійні динамічні системи зі зсувними аргументами.

 

 
 
  Широков Сергій Васильович

ШИРОКОВ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

професор

Закінчив Уральський політехнічний інститут, 1961р. З 1961 по 1980 р. проробив на Білоярській АЕС, де пройшов шлях від молодого спеціаліста до головного інженера станції. Приймав особисту участь у здійсненні ядерного перегріву пари, будівництві та пуску найкрупнішого блока світу з реакторами на швидких нейтронах, вніс вагомий внесок у розробку унікального устаткування, технологічних режимів, спрямованих на підвищення надійності і безпеки роботи знову введеними АЕС. З 1980 по 1988 рр. працював начальником Управління атомної енергетики Міненерго УРСР, здійснював керівництво пуску 1-го та 2-го блоків Рівненської АЕС та приймав безпосереднє рішення технічних питань при будівництві блоків Кримської, Одеської і Чигиринської АЕС.

Широков С. В. обраний на вакантну посаду доцента кафедри АЕС та ІТФ з 1981 року, а потім призначений на посаду професора цієї кафедри.

Широков С. В. протягом багатьох років є провідним лектором кафедри. Ним підготовлено і поставлено 5 нових курсів лекцій, які читає на високому науковометодичному рівні, серед яких базові курси: “Теорія ядерних реакторів”, “Енергетичні атомні реактори”, “Нестаціонарні процеси й управління ядерними реакторами”. Він підготував трьох кандидатів технічних наук, у даний час веде підготовку одного аспіранта.

За результатами наукової діяльності ним видано більше 43 наукових праць. Ним написані та видані 6 підручників: “Фізика ядерних реакторів”, “Ядерні енергетичні реактори”, “Нестаціонарні процеси у ядерних реакторах”, “Оцінка дії об’єктів енергетики на оточуюче середовище”, “Базові енергоустановки і технології виробництва енергії з урахуванням екологічних аспектів”, “Енергетичні установки та оточуюче середовище” , ”Безпека атомних станцій. Введення в безпеку ядерних технологій” та біля 10 методичних вказівок.

Широков С. В. користується великою повагою і авторитетом студентів і співробітників ТЕФ за його викладацький талант, наукові здобутки, організаційні здібності, багатий життєвий досвід та високі людські якості.

Широков С. В. є членом наукової ради НАН України проблеми “Ядерна фізика та атомна енергетика”, членом робочої групи Мінтопенерго України щодо перспектив використання технології реакторів на швидких нейтронах.

 

 
 
  Епік Елеонора Яківна

ЕПІК ЕЛЕОНОРА ЯКІВНА

професор

У 1957 р. закінчила Київський політехнічний інститут за спеціальністю інженер-механік по турбінобудуванню; 1967 р. – кандидат технічних наук за спеціальністю “Теплофізика та молекулярна фізика”; 1970 р. – старший науковий співробітник; 1984 р. – доктор технічних наук; 1994 р. – професор.

Місця роботи: 1957 - 1958 рр. – інженер тресту “Променерго-автоматика” Мінкомгосподарства; 1959 - 2003 рр. – науковий співробітник та завідуючий лабораторією турбулентності в енергетичних установках Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України; з 2000 р. – професор Національного технічного університету “КПІ”.

Наукова діяльність пов’язана з комплексними експериментальними дослідженнями процесів переносу тепла та імпульсу в складних зовнішніх умовах, типових для проточної частини теплоенергетичного обладнання широкого призначення. Отримано унікальний банк даних про реакцію пограничних шарів на впливи комбінованих збурень різної природи, обґрунтовано оригінальні феноменологічні підходи до внутрішнього механізму складних робочих процесів, розроблено нові методи керування цими процесами та конкретні засоби підвищення їх інтенсивності. Створено школу експериментальної теплофізики зі застосуванням сучасної вимірювальної техніки, в тому числі, термоанемометрії, та виховані наукові кадри (захищено 11 дисертацій). Результати досліджень увійшли в підручники по теплообміну, постійно цитуються в світовій літературі, використовуються в спецкурсах вузів.

Широко відома діяльність в галузі організації та проведення сумісних експериментів з Інститутами Академій наук Росії (теоретичної та прикладної механіки, теплофізики), Польщі (проточних машин та фізичної хімії), Чехії (термомеханіки). В рамках нагороди Англійської Королівської АН працювала в Саррейському університеті (1994 р.). Була запрошеним професором Інституту термофізики (Китай, 1991 р.), Стенфордського (США, 1991 р.) та Кембріджського (Англія, 1994 – 1997 рр.) університетів. Учасник та лектор багатьох міжнародних симпозіумів, конгресів та конференцій по тепло-масообміну, турбулентності, зсувним течіям, механіці потоків, техніці сучасного експерименту, тощо.

Автор 306 наукових публікацій та монографії (в співавторстві з Є.П.Дибаном) “Тепломассообмен и гидродинамика турбулизированных потоков”, Киев: Наукова думка, 1985, 296 с.; співавтор Керівних вказівок у 3-х томах “Расчетные и экспериментальные методы определения теплового состояния основных узлов газовых турбин с воздушным охлаждением”, Киев: ИТТФ НАНУ – Ленинград: ЦКТИ, 1970, 1972.1977.

Практична діяльність пов’язана з розробкою методів, методик та реалізуючої їх апаратури для вимірювання теплофізичних параметрів в трактах теплоенергетичного обладнання різного призначення. Результати цих робіт було використано багатьма організаціями та об’єднаннями Міненергомаша, Мінавіапрома, Мінсудпрома, про що свідчать 98 актів впровадження та 17 авторських свідоцтв.

Член Європейського товариства механіків (Євромех), редколегій журналів «Промышленная теплотехника» (Україна), «Еnergetika» (Литва), «Eurasian Physical Technical Journal» (Казахстан), спеціалізованої вченої ради Д 26.002.09 НТУУ «КПІ».

 

 
 
  Васильєв Анатолій Федорович

ВАСИЛЬЄВ АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ

доцент

Васильєв А.Ф. працює у НТУУ „КПІ” з 1969 року, після закінчення КПІ з відзнакою зі спеціальності „Теплофізика”, був Ленінським стипендіатом.

Науковий ступінь: кандидат технічних наук з березня 1974 р., дисертацію захистив у Київському політехнічному інституті на тему: „Дослідження критичних теплових потоків у кільцевих каналах при нерівномірному тепловиділенні по довжині в умовах вимушеної конвекції”.

Вчене звання: старший науковий співробітник зі спеціальності „Теплофізика”, присвоєне ВАК СРСР у 1977 р.; доцент зі спеціальності „Теплофізика”, присвоєне ВАК України з жовтня 1992 р.

Основними напрямками науково-дослідної роботи є: інтенсифікація теплообміну у кільцевих каналах; розробка методик термостабілізації радіоелектронних апаратів та інше.

Васильєв А.Ф. читав курс „Теплопередача” для студентів спеціальності „Теплофізика” та курс „Парогенератори” для студентів ТЕС та АЕС, читає лекції по дисциплінам: „Температурні режими та охолодження радіоелектронних приладів”; „Насосне обладнання АЕС”; „Ядерні енергетичні реактори”.

Васильєв А.Ф. має більше 100 наукових статей та учбово-методичних праць, з яких 25 надруковано в зарубіжних виданнях.

Виконував обов'язки заступника декана ТЕФ з навчально-виховної роботи з 1977 по 1989 рік та з червня 2001 року до цього часу.

Майстер спорту СРСР з багатоборства, в теперішній час займається волейболом та тенісом.

 

 
 
 Коньшин Валерій Іванович

КОНЬШИН ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ

доцент

Закінчив у 1969 році теплоенергетичний факультет Київського політехнічного інституту за спеціальністю ”Парогенераторобудування”. З серпня цього року і по теперішній час працює на кафедрі атомних електричних станцій та інженерної теплофізіки. В 1975 році закінчив аспірантуру за спеціальністю ”Теплофізика”. В 1979 році захистив кандидатську дисертацію на тему: ”Исследование изобарных интегральных теплот конденсации фракций нефтей базовых месторождений СССР”.

З 1978 року – на педагогічній роботі.

Викладає такі дисципліни: ”Водопідготовка та водно-хімічні режими котельних агрегатів”, ”Технологія теплоносіїв АЕС”, ”Методи дослідження теплофізичних властивостей речовин”.

Веде наукову роботу; виконує обов’язки вченого секретаря спеціалізованої вченої ради Д 26.002.09 по захисту докторських та кандидатських дисертацій. Має 40 науково-методичних публікацій.

Коньшин В. І. є заступником декана ТЕФ по заочній формі навчання, та по роботі з іноземними студентами факультету.

 

 
 
  Кравець Володимир Юрійович

КРАВЕЦЬ ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ

доцент

Народився 11 листопада 1946 р. у місті Бійськ, Алтайського краю.

Освіта – вища, закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації.

Вчений ступінь, вчене звання – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник.

Має державні нагороди – Изобретатель СССР – 1984 г., Нагрудний знак „Відмінник енергетики України” – 2003 р.

Педагогічна діяльність – Лекційні курси: „Основи наукових досліджень”, „Теплогідравлічні процеси в енергетичних установках”.

Керівництво курсовими та дипломними роботами бакалаврів, спеціалістів, магістрів. Керівництво науково-дослідною роботою студентів. Є керівником держбюджетної науково-дослідної роботи.

Напрямок наукової діяльності: Теплообмін при мініатюризації випаровувальних систем охолодження. Дослідження теплообміну при кипінні на поверхнях малого розміру. Дослідження теплопередаючих характеристик та розробка конструкцій мініатюрних теплових труб. Дослідження теплопередаючих характеристик та розробка конструкцій капілярних пульсуючих теплових труб.

Має 67 наукових публікацій, з яких 5 авторських свідоцтв та 8 патентів України.

Під його керівництвом проведений комплекс робіт із упровадження розробок лабораторії теплових труб на підприємствах: СКБ БП м. Баку, комбінат "Прогрес" м. Ірпінь, комбінат "Теплозвукоізоляція" п. Беличи, НПО „Електронмаш” м. Київ, „Атом Комплекс Прилад” м.Київ та ін.

 

 
 
  Мариненко Володимир Іванович

МАРИНЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

доцент

Закінчив Київський політехнічний інститут. Спеціальність – парогенераторобудування.

Тема дисертаційної роботи : ”Моделювання теплових процесів в ребрах за складних умов теплообміну”.

Викладає дисципліни: ”Парові котли”, ”Допоміжне обладнання котельних установок”, ”Монтаж та ремонт парових котлів”, ”Технологія котлобудування”.

Наукові інтереси – моделювання температурних режимів ребер за різних умов теплообміну, чисельне і експериментальне моделювання теплових процесів в системі „Ребро – стінка”.

Основні навчально-методичні праці:
1. Босий В. В., Мариненко В. І. Моделювання теплових режимів ребер при різних умовах теплообміну: Навч. посібник. – К.: Мін. освіти України, 1996. – 116 с.
2. Мариненко В. И., Давыденко Б. В. Методика определения коэффициента теплоотдачи на оребренной стенке// ЕНЕРГЕТИКА: економіка, технології, екологія. - 2002. - № 1.
3. Мариненко В. И., Давыденко Б. В. Определение коэффициента теплоотдачи на оребренной стенке// Энергетика и электрификация. – 2002. - № 3.
4. Мариненко В. И., Давыденко Б. В., Давыденко А. Б. Особенности методики расчета теплоизоляции высокотемпературных печей.: Иновационное развитие топливно-энергетического комплекса: проблемы и возможности/ Под общей ред. Вороновского Г. К., Недина И. В. К.: Знания Украины, 2004.

 

 
 
  Недєлін Олег В’ячеславович

НЕДЄЛІН ОЛЕГ В’ЯЧЕСЛАВОВИЧ

доцент

Закінчив у 1991 році теплоенергетичний факультет НТУУ ”КПІ”. Спеціальність – ”Атомні електричні станції та установки”.

Захистив кандидатську дисертацію “Просторово-енергетичні характеристики поля швидких нейтронів в білякорпусному просторі реактору ВВЕР-1000”.

Читає такі курси:
- Ядерні енергетичні установки;
- Експлуатація ядерних енергетичних установок;
- Ядерно-фізичні методи діагностики активних зон ядерних реакторів.

Наукові інтереси - нейтронно-фізичні розрахунки ядерних реакторів; теорія переносу нейтронів; нейтронно-активаційний аналіз полей випромінювання та ін.

 

 
 
  Рогачов Валерій Андрійович

РОГАЧОВ ВАЛЕРІЙ АНДРІЙОВИЧ

доцент

Закінчив теплоенергетичний факультет НТУУ ”КПІ”. Спеціальність – ”Парогенераторобудування”.

У 1996 році захистив кандидатську дисертацію ”Теплообмін на вхідній ділянці труби при течії з відривом”.

Читає такі курси:
- Енергетичні котельні установки;
- Котельні установки ТЕС;
- Діагностика та надійність парових котлів;
- Обробка води на ТЕС і АЕС.

Наукові інтереси – розробка і дослідження високоефективних поверхонь нагріву для енергетичного обладнання; розробка і дослідження малогабаритних оребрених поверхонь для елементів систем охолодження РЕА, ЕОМ; підготовка та проведення досліджень теплових режимів і тепловакуумних випробувань мікросупутників, приладів та обладнання космічного призначення.

 

 
 
  Туз Валерій Омелянович

ТУЗ ВАЛЕРІЙ ОМЕЛЯНОВИЧ

доцент

Закінчив у 1979 році Київський політехнічний інститут, отримав кваліфікацію “інженер – механік” за фахом “парогенераторобудування” .

Після закінчення КПІ, служив в лавах збройних сил в Закавказькому військовому окрузі – командиром взводу. Звільнившись в запас у 1981р., прийшов на роботу на кафедру ТПТ на посаду старшого інженера, а з 1998 року на кафедру АЕС та ІТФ.

В 1990р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Контактний тепломасообмінний апарат з пористою насадкою для паливної системи промислової ГТУ”.

На кафедрі викладає такі дисципліни : “Парові котли”, “Теплообмін в газовому тракті парових котлів”, “Експлуатація парових котлів”, “Налагодження та пуск парових котлів”.

Фахові інтереси полягають в дослідженні процесів тепло- і масообміну в двофазних системах, а також в розробці систем паливоприготування та утилізації теплоти відпрацьованих газів ГТУ.

За результатами досліджень опубліковано більше 50–ти наукових праць. Нагороджений знаком “Відмінник енергетики України”.

 

 
 
  Чорнобай Вадим Олексійович

ЧОРНОБАЙ ВАДИМ ОЛЕКСІЙОВИЧ

доцент

Чорнобай В. О. працює у НТУУ “КПІ” з 1961 року після закінчення КПІ з відзнакою з спеціальності «Теплові електричні станції» Його трудова діяльність: з 1961 р. по 1963 р. – інженер, з 1963 р. по 1966 р. – аспірант, з 1966 р. по 1972 р. – старший науковий співробітник, з 1972 р. по 1972 р. – старший викладач, з 1973 р. – доцент кафедри атомних електричних станцій та інженерної теплофізики.

В 1966 р. захистив кандидатську дисертацію. В 1985 - 1988 р.р. працював викладачем в Національному інституті легкої промисловості м. Будермес АНДР.

Доцент Чорнобай В. О. є відомим вченим в галузі енергетики, теплофізики. Йому належить цикл наукових досліджень в напрямку підвищення ефективності та надійності теплообмінного обладнання, яке працює в умовах високофорсованого теплообміну; досліджень кризи теплообміну в різноманітних каналах при кипінні в умовах вимушеної конвекції.

За період науково-педагогічної діяльності підготовлено більше 20 звітів по результатам НДР, більше 10 методичних вказівок по різноманітним дисциплінам, він автор і співавтор біля 100 наукових праць.

Чорнобай В. О. є одним з провідних викладачів учбового процесу НТУУ “КПІ”. Під його безпосереднім керівництвом готуються спеціалісти високої кваліфікації для потреб енергетики і промисловості України та інших країн світу.

 

 
 
  Шевель Євген Вікторович

ШЕВЕЛЬ ЄВГЕН ВІКТОРОВИЧ

доцент

Після закінчення Київського політехнічного інституту в 1981 р. за спеціальністю „Теплофізика" був залишений для роботи на кафедрі «Парогенераторобудування та інженерної теплофізики», де працював на посадах інженера, наукового співробітника, асистента, старшого викладача, доцента. У 1989 р. захистив кандидатську дисертацію на тему „Теплообмін та гідродинаміка у теплових трубах, що обертаються зі зміщеною віссю обертання". Ним опубліковано понад 20 наукових та науково-методичних праць.

Читає лекції з курсів "Тепломасообмін", "Парогенератори та теплообмінники АЕС", "Теплообмінники та теплоносії", керує курсовим та дипломним проектуванням, виробничою та переддипломною практикою студентів, атестаційними роботами магістрів.

Займається науково-дослідницькою роботою, пов’язаною з розробкою систем охолодження на основі теплових труб.

 

 
 
  Щербаков Всеволод Костянтинович

ЩЕРБАКОВ ВСЕВОЛОД КОСТЯНТИНОВИЧ

доцент

Щербаков Всеволод Костянтинович – доцент кафедри атомних електростанцій та інженерної теплофізики Національного технічного університету України ”Київський політехнічний інститут”. Почесний енергетик України.

Народився 12.05.1927 р. Учасник бойових дій у Великій вітчизняній війні. В лавах радянської армії перебував з 1944 по 1951 рік. Освіта вища: закінчив у 1956 р. теплоенергетичний факультет Київського політехнічного інституту (КПІ). Спеціальність – інженер-теплоенергетик. За досвідом трудової діяльності – викладач вищої школи за напрямком „Теплофізика”.

З 1958 по 1961 рік – аспірант кафедри парогенераторобудування та інженерної теплофізики КПІ. Захистив кандидатську дисертацію у 1963 р. з проблем технічної теплофізики. На викладацькій роботі у складі цієї кафедри з 1962 р.

За термін роботи підготував і читає низку дисциплін з теоретичної та прикладної теплофізики. У теперішній час читає курси лекцій з методів математичного моделювання теплофізичних процесів.

У період з 1983 до 1989 р. включно – декан факультету підвищення кваліфікації спеціалістів енергетичної галузі України.

Загальний трудовий стаж – 63 роки, стаж роботи в КПІ – 51 рік.

Має більш як 80 наукових праць, серед них дві монографії.

 

 
 
  Ященко Ярослав Володимирович

ЯЩЕНКО ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

доцент

Доцент Ященко Ярослав Володимирович, учасник великої вітчизняної війни, ветеран праці, кавалер восьми урядових нагород, почесний енергетик України.

Закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю інженер – механік з котлобудування.

Тема захищеної кандидатської дисертації: ”Влияние акустических полей и вибрации элемента на теплоотдачу к жидкости”.

Доцентом Ященко Я. В. розроблено та читано такі дисципліни:
- Парові котли;
- Допоміжне обладнання парових котлів;
- Технологія котло- парогенераторо- та реакторобудування;
- Монтаж та ремонт котельних установок;
- Теплові та атомні електростанції;
- Дозиметрія та захист від випромінювання;
- Монтаж та ремонт обладнання АЕС;
- Виведення АЄС з експлуатації.

Наукові інтереси охоплюють проблеми конструювання, монтажу, та зняття з експлуатації обладнання ТЕС та АЕС.

 

 
 
  Плюснова Лариса Павлівна

ПЛЮСНОВА ЛАРИСА ПАВЛІВНА

старший викладач

У 1974 році закінчила Київський політехнічний інститут за спеціальністю ”Турбінобудування” і почала працювати на кафедрі ”Турбін” науковим співробітником. Працювала по розробці та дослідженню малотоксичних камер спалювання.

Має 23 наукові публікаціі, з них 5 авторских свідоцтв, патент Республіки Куба, бронзову медаль з виставки передового досвіду в м. Москва.

З 1994 року працює на кафедрі АЕС та ІТФ у посаді викладача, де читає наступні курси:
1. Котельні установки промислових підприємств та електростанцій;
2.Загальна екологія;
3. Захист навколишнього середовища від шкідливих викідів котлів;
4. Паливо та пальникові пристрої;
5. Тепообмін в газовому тракті котла.

На кафедрі відповідає за методичний напрямок по спеціальності ”Котли та реактори”. Приймає участь в читанні лекцій МІПО ТЕФ.

 

 
 
  Гальченко Віталій Володимирович

ГАЛЬЧЕНКО ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

асистент

Трудову діяльність в галузі почав ще студентом в Державному науково-технічному центрі систем контролю та аварійного регулювання інженером першої категорії.

По закінченню в 1999 році НТУУ ”КПІ” кафедри атомних електричних станцій та інженерної теплофізики залишився на посаді асистента рідної кафедри.

Працюючи на посаді викладача кафедри не полишає роботу в Iнституті підтримки експлуатації АЕС, на посаді начальника відділу управління безпеки АЕС.

В 2001 році вступив в аспірантуру яку закінчив в 2005 році. У вересні 2007 року захистив кандидатську дисертацію.

Основний напрямок наукової діяльності це питання моделювання теплофізичних та нейтронно-фізичних процесів на АЕС. Крім цього, сьогодні активно займається питанням зберігання відпрацьованого ядерного палива та забезпечення ядерної та теплової безпеки при поводженні з відпрацьованим ядерним паливом.

 

 
 
  Лебедь Наталія Леонідівна

ЛЕБЕДЬ НАТАЛІЯ ЛЕОНІДІВНА

асистент

Закінчила Національний технічний університет України ”Київський політехнічний інститут” за спеціальністю ”Теплофізика”.

Захистила кандидатську дисертацію на тему ”Тепломасообмін в перехресноточних контактних апаратах із сітчастими насадками”.

Викладає такі дисципліни: “Інформаційні технології”, “Тепломасообмін” (практичні та лаботарні заняття), “Топочні процеси та обладнання”, “Моделювання теплофізичних процесів на ЕОМ” (практичні та лабораторні заняття), “Методи та засоби комп'ютерного моделювання у теплофізиці”, “Наукові дослідження та комп'ютерна обробка”.

Наукові направлення, що цікавлять - процеси тепломасообміну, методи комп'ютерного моделювання у теплофізиці, інформаційні технології.

 

 
 
  Семеняко Олександр Володимирович

СЕМЕНЯКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

асистент

Працювати почав ще студентом у ВАТ ”Інститут прикладних досліджень в енергетиці” на посаді молодшого наукового співробітника.

У 2007 році, після закінчення магістратури НТУУ ”КПІ” за спеціальністю ”Котли та реактори”, залишився на кафедрі на посаді асистента.

Область наукових інтересів – розробка і дослідження високоефективних поверхонь нагріву для енергетичного обладнання, інтенсифікація процесів теплообміну; розробка високоефективних теплогенеручих систем побутового призначення.

 

 

KPI
© 2007-2017  
Адреса: м. Київ-56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн.315
Телефон: 204-80-98, E-mail: tef@kpi.ua
  All rights reserved.
RSS-стрічка tef.kpi.ua/rss,
сайт університету www.kpi.ua