Вимоги до змісту магістерської дисертації

 

Магістерська дисертація– це результат дослідження певного об’єкта (системи, обладнання, пристрою, процесу, технології, програмного продукту, інформаційної технології, інтелектуального твору, явища тощо), його характеристик, властивостей (що є предметом дослідження). Об’єкт дослідження має належати до класу узагальненого об’єкта діяльності фахівця певної спеціальності, що зазначено у відповідній освітньо-кваліфікаційній характеристиці. Узагальнені об’єкти діяльності за певними напрямами підготовки надані в Додатку А.
Магістерська дисертація має бути пов’язана з вирішення конкретних наукових або прикладних завдань, які обумовлені специфікою відповідної спеціальності. Магістерська дисертація є кваліфікаційною роботою з певної спеціальності, її зміст має розкрити наявність у автора компетенцій, які зазначені у відповідній освітньо-кваліфікаційної характеристиці стандарту вищої освіти.
Магістерська дисертація виконується на базі теоретичних знань і практичного досвіду, що отримані студентом протягом усього терміну навчання й самостійної науково-дослідної роботи.
Зміст дисертації має відповідати її темі. Матеріал дисертації має бути цілком присвячений темі роботи, досягненню мети, вирішенню завдань, що поставлені. Неприпустимі будь-які відступи, що не мають відношення до завдань дослідження.    
Зміст магістерської дисертаціїпередбачає:
        формулювання наукової (науково-технічної) проблеми, задачі, визначення об’єкта, предмета та мети дослідження, аналіз стану рішення проблеми за матеріалами вітчизняних і зарубіжних публікацій, обґрунтування цілей дослідження;
        аналіз можливих методів та методик досліджень, обґрунтований вибір (розробку) методу (методики) дослідження або апаратурного забезпечення;
        науковий аналіз і узагальнення фактичного матеріалу, який використовується в процесі дослідження;
        викладення отриманих результатів та оцінювання їхнього теоретичного, прикладного чи науково-методичного значення;
        перевірку можливостей практичної реалізації отриманих результатів;
        апробацію отриманих результатів і висновків у вигляді патентів (заявок) на винахід, корисну модель, промисловий зразок та інше, доповідей на наукових конференціях (не нижче факультетського рівня) або публікацій у наукових журналах і збірниках з обов’язковими результатами рецензування (за результатами виконання магістерської дисертації має бути опубліковано не менше двох праць).
У процесі підготовки й захисту дисертації магістрант має продемонструвати:
        здатності проводити системний аналіз проблеми та розв’язувати її на підставі відомих підходів, пропонувати нові шляхи до вирішення проблеми;
        уміння обґрунтовано вибирати методи дослідження, модифікувати існуючі та розробляти нові методи, виходячи із задач конкретного дослідження;
        здатності застосування сучасних методів експериментальних досліджень у конкретній галузі знань, методи планування експерименту та оброблення його результатів;
        здатність до наукового аналізу отриманих результатів і розроблення висновків та положень, уміння аргументовано їх захищати;
        уміння оцінити можливості використання отриманих результатів у науковій та практичній діяльності;
        володіння сучасними інформаційними технологіями при проведенні досліджень та оформленні кваліфікаційної роботи.