УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕФ

Конкурс Молодь енергетиці України: 2015

Грантова підтримка мобільності студентів у рамках проекту ЕС «Горизонт-2020»

Горизонт 2020

Статті учених ТЕФ у наукометричних журналах

Наукові розробки факультету

НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Наукова діяльність НДЧ ТЕФ за звітний період була спрямована на розв’язання основної проблеми енергетики України “Підвищення ефективності та надійності теплоенергетичного обладнання на основі впровадження новітніх ресурсозберігаючих технологій в енергетиці та комп’ютерної діагностики і управління теплоенергетичних процесів та систем”.
Загальна кількість тем, які виконуються на факультеті  – 29 з  обсягом фінансування
3 061,748  тис. грн.
Фінансування тем розподіляється слідуючим чином:

 • обсяг фінансування із загального фонду 5-ти фундаментальних робіт (2201020) становить 730,614 тис.грн.;
 • обсяг фінансування із загального фонду  10-ти прикладних робіт (2201040) становить 1 264,319 тис.грн.;
 • обсяг фінансування із міжнародних фондів (2201070) 1-ої робіт становить 5,44 тис.грн.;
 • обсяг фінансування із спеціального фонду 13-ти госпдоговорів становить  – 1 061,378 тис.грн. (1 робота Мінпромполітики);

Всього на 5 кафедрах ( каф. АЕС та ІТФ, АПЕПС, АТЕП, ТПТ, ТЕУ Т та АЕС), двох науково-дослідних відділах (“ТД”, “ПГ”) та 1-ої науково-дослідної лабораторії у виконанні робіт приймало участь  38 штатний співробітник НДЧ (з них 1 доктора наук, 17 кандидатів наук) та 50 сумісника, з яких 16 докторів наук, 35 кандидатів наук, 21 аспіранти, (з них 1 контрактантанти), 4 пошукачів на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук та 2 пошукача на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук (Туз В.О. та Гайдаржи В. І.),   23 студента з оплатою і 178 студентів у рамках УДРС.
У 2009 році закінчено 17 робіт з них: д/б тем – 10, г/д – 7.
По результатах виконаних досліджень опубліковано 150 статей, з них у фахових виданнях 95, у зарубіжних виданнях 25,  зі студентами 9, зроблено 430 доповідей на науково-технічних конференціях. Отримано 18 патентів, з них  3 за межами НТУУ «КПІ», 5 патентів за участю студентів, подано 13 заявок на  винаходи,  видано монографій – 4, підручники з грифом МОН – 3,навчальних посібників – 3, методичні вказівки - 18. Демонструвалися 5 експонатів на  8-и виставках, в тому числі на 1-й міжнародній.

  •      Четверо студентів  – Нездолій В., Захарчук І., Єрмоленко Н. та Григорук М. за змістовні доклади на XV Міжнародній конференції „Економіка для екології” були нагороджені почесними дипломами.
  • Студент гр. ТМ_51 Василенко В.В. приймав участь у Всеукраїнському ІТ- фестивалі ( Find new connections), який проходив у м. Києві 29-31 травня 2009 року  і виборов 1 місце.

Магістрантка Свиридонова Ю. В. нагороджена дипломом НТУУ «КПІ» « За активну участь у винахідницькій діяльності університету».
На факультеті були організовані і проведені наступні конференції  і семінари:
1) 21 - 25 квітня 2009 року  VІІ-а міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів і студентів „Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики” теплоенергетичного факультету.
2) 21-22 жовтня 2009 року міжнародного науково-практичного семінару „Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення”.
3) 30 листопада 2009 року науково-технічний семінар «Підвищення ефективності використання органічних палив в енергетиці та промисловості».

 

У 2009 році видані наступні монографії:

Монографії:
1. . Лазерні технології та комп’ютерне моделювання / Під ред. Л.Ф.Головка, С.О.Лук’яненка. – К.: Вістка, 2009. – 250 с
2. В.Г.Писаренко. Моделирование субмолекулярных кластеров в гетерожидкостях. - Москва: “Астра”, 2008. – 104 с.
3. Л.С.Глоба, Л.К. Голышев, М.Ю.Терновой Концептуальное проектирование информационно-аналитических систем для сложных административных структур стратегического уровня управлення: Научн. монография.-К.:ГП «Информационно-аналитическое агентство», 2009. - с.340
4. Е.Т. Базеев, Л.А. Кесова, О.Ю. Черноусенко и др. Энергетика: история, настоящее и будущее. Т3. Развитие тепловой и атомной энергетики // [– К., ООО „Редакция издания «Энергетика: история, настоящее и будущее», 2008.-528с.

 

Підручники з грифом МОН:
1. Письменний Є.М., Ященко Я.В. Котли парові та водогрійні : Підручник – К.: НТУУ „КПІ”, 2009. – 236 с.
2. Ященко Я.В. Технологія котло-, парогенераторо-, та реакторобудування : Підручник – К.: НТУУ „КПІ”, 2009. – 348 с.
3. Ященко Я.В. Монтаж, дезактивация, ремонт и снятие с эксплуатации атомных электростанций : учеб. – К.: НТУУ «КПИ», 2009. – 376 с.
4. Адасовський Б.І., Адасовська М.О. "Основи системних досліджень".- Івано-Франківськ: Вид-во "Полум'я", 2009.- 200 с.

 

Навчальні посібники:

 • Бегун В.В., Бегун С.В., Широков С.В., Казачков И.В., Литвинов В.В., Письменный Е.Н. Культура безопасности на ядерних объектах Украины ГП НАЭК «Энергоатом»: Навч. посібник – К., 2009. 363 с.
 • Адасовський Б.І. Навчальний посібник "Діагностування систем".- Івано-Франківськ: Вид-во "Полум'я".- 2009.-124 с.
 • Мінаковський В. М. Теплотехнологічні процеси та установки. Посібник.- Київ.: НТУУ «КПІ» , 2009. – 128с.

 

Методичні вказівки:

 1. Камаєв Ю.М., Шевель Є.В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Системи комп'ютерного моделювання”
 2. Епік Е.Я., Баранюк О.В. „Турбулентність. Термоанемометричний метод вимірювання” Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни „Турбулентність”
 3. Коньшин В.І. Методичні вказівки до лабораторних робіт „Методи дослідження теплофізичних властивостей речовин”
 4. Кравець В.Ю. Методичні вказівки до курсу „Теплогідравлічні процеси в енергоустановках”
 5. Туз В.О., Лебедь Н.Л. Методичні вказівки до практичних занять з курсу „Тепломасообмін. Частина 1.”
 6. Туз В.О., Лебедь Н.Л „Тепловий розрахунок топкової камери”. Методичні вказівки до практичних занять з курсу „Парові котли”
 7. Васильєв А.Ф., Шевель Є.В., Семеняко О.В., „Тепловий розрахунок ребристих поверхонь нагріву”.Методичні вказівки до курсової роботи з курсу „Тепломасообмін”
 8. Широков С.В., Гальченко В.В. Методичні вказівки до курсового проекту з курсу „Теорія ядерних реакторів” - Теплогідравлічний розрахунок.
 9. Широков С.В., Гальченко В.В. Методичні вказівки до курсового проекту з курсу „Теорія ядерних реакторів” - Нейтронно-фізичний розрахунок
 10. Письменний Є.М., Мариненко В.І. „Дослідження природної циркуляції парового котла на лабораторному стенді”. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу „Парові котли”
 11. Чорнобай В.О., Мариненко В.І. Методичні вказівки до дипломного проектування „Оформлення графічної частини АРБ та АРМ”
 12. Рогачов В.А. Методичні вказівки до курсового проекту з курсу „Котельні установки ТЕС” - Гідравлічний розрахунок
 13. Чорнобай В.О. Методичні вказівки до курсового проектування з курсу „Методи дослідження процесів ТО”
 • Васильєв А.Ф., Широков С.В., Шевель Є.В. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту (роботи) освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”.
 • Тарнавський Ю.А. Методичні рекомендації по організації виконання курсових робіт з дисципліни "Інформаційні системи в менеджменті". - К.: ІПК ДСЗУ, 2009. -16с.
 • Енергозбереження в теплопостачанні. Методичні вказівки до виконання розрахункової і домашньої контрольної робіт для студентів очної та заочної форм навчання і слухачів навчально-методичного комплексу «Інститут післядипломної освіти» спеціальності «Теплоенергетика» /Уклад. М.Ф.Боженко – К., НТУУ «КПІ», 2009 – 52 с. (3,02 д.а.).
 • Гавриш А. С., Шельмук Ю. М. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсів “Тепломасообмін” та “Теплопередача” для студентів тплоенергетичного факультету. Робота №2-7. Комп`ютерне моделювання процесу конденсації та визначення коефіцієнтів тепловіддачі. (підготовлені до друку)
 • Малкін Е.С., Фуртат І.Е. Тепломасообмін. Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи. МО України , КНУБА, 2009 р.