Підготовка магістрів

Спеціальності:

8.090521 Теплові електричні станції

           

            Кафедра теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр з напрямку підготовки „Енергетика” по спеціальності „Теплові електричні станції”.
            Фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня магістр отримує освітній рівень „повна вища освіта”, здобуває поглиблені спеціальні уміння та знання, призначені для виконання науково-дослідних та інноваційних, педагогічних та управлінських функцій з метою застосування та продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у галузі енергетики.
            Магістерська підготовка має фахову, наукову та соціально-гуманітарну складові. Фаховий компонент забезпечує проектно-конструкторські та проектно-технологічні компетенції з спеціальності „Теплові електричні станції”. Науковий компонент забезпечує формування більш цілісного поглибленого бачення професійної діяльності, широту та фундаментальність освіти, максимальну наближеність її до сучасного рівня наукових знань в енергетиці, формування компетенції самостійного здійснення наукових досліджень та отримання нових знань.
            Соціально-гуманітарна складова дає магістру уявлення про сутність і особливості філософських проблем наукового пізнання, основні методологічні принципи наукової діяльності, основи організації вищої освіти і методику проведення різних видів занять, компетенції ділового професійного спілкування іноземною мовою і перекладу спеціальної літератури.